Pristupačna cijena usluga

Published:
19/10/2017

Od 0.19 – 0,25 kn/m2

Cijena se formira ovisno o starosti, veličini i pozicji zgrade

U cijenu je uključeno:

 • pismeno godišnje izvještavanje o poslovanju stamb. zgrade svakome suvlasniku koje je vrlo precizno sa naznačenim svim troškovima stamb. zgrade koje dostavljamo u ptt sandučiće
 • predstavnici imaju mogućnost svakodnevnog izvještavanja o stanju i dugovanjima na žiro računu
 • kvartalna izrada i distribucija uplatnica za pričuvu zgrade
 • knjigovodstvo zgrade i pravni savjeti
 • izrada i slanje opomena
 • WEB aplikacija za pregled stanja računa stambene zgrade i stanja trenutnog duga za suvlasnike
 • stručna izrada godišnjeg programa održavanja i izvršavanje prema prioritetima
 • mogućnost plaćanja elek. energije, čišćenja i naknade predstavnika bez dodatne naknade
 • provođenje natječaja za sve veće radove gdje konačnu odluku o izvođaču donosi vijeće suvlasnika
 • sastanak sa suvlasnicima na stamb. zgradi na zahtjev predstavnika suvlasnika ili 1/3 suvlasnika
 • dopisi trećim stranama u zaštiti interesa stamb. zgrade (ministarstva, komunalne službe, grad itd.)